Dashboard

Zoom 

ดาว
เรียงตัว

ช่วงสูงสุด

พายุ
สุริยะ

วัน/เวลา

พายุ
รอบโลก

จำนวนพายุ

ดัชนีดาวเรียงตัว

ดัชนี้ดาวเรียงตัว สร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงความถี่ของการเรียงตัวของดาวในแต่ละช่วงเวลาในระบบสุริย โดยวัตถุที่ใช้ในการคำนวณดัชนี้นั้นประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน

ดัชนีนี้ สามารถนำไปใช้ในการบอกเหตุถึงความเปลี่ยนแปลงในอวกาศที่มีอิทธิพบต่อโลกในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการสังเกตขอผู้ใช้งาน โดยหลักการสังเกตนั้นให้ดูช่วงเวลาที่ดัชนี มีการแกว่งตัวสูง หรือ การเปลี่ยนแปลง ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว

เวลา (มาตรฐานอังกฤษ)

ดัชนีพายุสุริยะ

ดัชนีพายุสุริยะ สร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงคลื่นพลังงานที่มีการปะทุจากดวงอาทิตย์ โดยคลื่นที่ออกมาจากดวงอาทิตย์นี้ มีคุณสมบัติเป็นคลื่นรอบทิศทาง โดยการคำนวณในเชิงเวลา คาดการณ์เวลาที่พลังงานเหล่านี้จะมาถึงโลก

ดัชนีนี้ สามารถนำไปใช้ในการบอกเหตุถึงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนในโลก เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่สงผลต่อสภาพอากาศและพลังงานใต้ดินในภาพรวม โดยหลักการสังเกตให้ดู ช่วงเวลาที่ มีการแกว่งตัวดัชนีสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงที่ดัชนีมีค่าเกิน 0.2


CME Arrival Time Forecast System


The KP2 Coronal Mass Ejection (CME) arrival time forecast system was developed based on information courtesy of autonomously detects coronal mass ejections software (CACTUS). The arrival time of each CME was linearly extrapolated based on its average velocity as it travels toward the Earth's orbital plane.

From observations, natural disasters such as abrupt weather/storm/tornado formation or high-frequent earthquakes are likely occurred during the peak of the CME energy as it arrives at the Earth's orbital path.


ดัชนีพายุบนโลก

ดัชนี้พายุจากทั้งโลก สร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงความเร็วของลมพายุที่ก่อตัวขึ้นบนโลกในช่วงเวลาปัจจุบัน จากทุกทวีปทั่วโลก โดยเป็นการเก็บสถิติจาก เวปไซต์ weatherunderground.com

ดัชนีนี้ สามารถนำไปใช้ในการบอกเหตุความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก และมีความเชื่อมโยงกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในหลายกรณี โดยสังเกตช่วงที่ดัชนี มีการแกว่งตัวลดลงต่ำสุด หรือ ช่วงสูงสุด หรือในช่วงที่ จำนวนพายุลดปริมาณลงต่ำสุด หรือ เพิ่มสูงสุด


× Avatar

Web Site Terms and Conditions of Use

 1. Terms
 2. By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

 3. Use License
  1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on KP Square’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on KP Square’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
  2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by KP Square at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.
 4. Disclaimer
 5. The materials on KP Square’s web site are provided “as is”. KP Square makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, KP Square does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

 6. Limitations
 7. In no event shall KP Square or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on KP Square’s Internet site, even if KP Square or a KP Square authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

 8. Revisions and Errata
 9. The materials appearing on KP Square’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. KP Square does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. KP Square may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. KP Square does not, however, make any commitment to update the materials.

 10. Links
 11. KP Square has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by KP Square of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

 12. Site Terms of Use Modifications
 13. KP Square may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

 14. Governing Law
 15. Any claim relating to KP Square’s web site shall be governed by the laws of the State of Virginia without regard to its conflict of law provisions.× Avatar

Privacy Policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
 • We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.
 • We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.
 • Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.
 • We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
 • We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.
 • We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.